Ziedojumi

 Datums

Ziedotāja (dāvinātāja) juridiskā forma

 Vērtība EUR

Ziedojuma (dāvinājuma) priekšmets un mērķis

16.01.2019. Juridiska persona   1064,00 Pacēlājs Birdie Compact man  Atbalsts Talsu filiāles materiāli tehniskās bāzes apstākļu uzlabošanai
23.01.2019. Juridiska persona  4790,60 

Medicīniskās iekārtas:

 • Digitālais asinsspiediena mērītājs ar ratiņu;
 • Op. izmekl. lampa;
 • Infūzijas sūknis;
 • Divi perfūzijas sūkņi.
Atbalsts materiāli tehniskās bāzes apstākļu uzlabošanai, veselības aprūpes veicināšanai 
05.06.2019.   Juridiska persona   1330,46 Nauda Atbalsts Slimnīcas ķirurga dalībai ikgadējā Eiropas Oftalmoloģijas biedrības konferencē 
14.11.2019.  Privātpersona  189,00 Universāls ratiņ- krēsls Atbalsts Talsu filiāles materiāli tehniskās bāzes apstākļu uzlabošanai 
28.11.2019.  Juridiska persona  8320,00

Medicīniskās iekārtas:

 • Pirmās palīdzības soma R-AID Trolley Pro Spencer Italia S.r.l. ar ekipējumu; ;
 • Autolog Cell Saver aparatūra.
Atbalsts materiāli tehniskās bāzes apstākļu uzlabošanai, veselības aprūpes veicināšanai 
26.05.2020.  Juridiska persona  100,00

Medicīniskās iekārtas:

 • Divi Penlon Sigma Delta Quik-Fil Selectatec Compatible iztvaikotāji;
 • Divi Penlon Sigma Delta Quik-Fil Drager Plug-in Compatible iztvaikotāji.
Atbalsts materiāli tehniskās bāzes apstākļu uzlabošanai, veselības aprūpes veicināšanai 
4.06.2020.    Juridiska persona  1632,23 NewIcon 30l baltas atkritumu tvertnes 25 gab. Atbalsts Talsu filiāles materiāli tehniskās bāzes apstākļu uzlabošanai 
 4.06.2020.   Juridiska persona  4275,75
 • Anestēziju galdi Nr.10 ar gultnīšu/sliedes atvilknēm - 2gab.
 • SK 145 ledusskapis - 1.gab.
 • Viesnīcu rati Green Hotel 905 - 1.gab.
 • Veļas maisi 120 l - 2gab.
Atbalsts SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" materiāli tehniskās bāzes apstākļu uzlabošanai 
         
         
         

Dalībnieku sapulces

Norises datums,
protokola numurs

Dalībnieku sapulces darba kārtība

 Informācija par pieņemtajiem lēmumiem

19.02.2020.
Nr.2020/1

1. Par SIA  „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2020.gada budžetu.
2. Par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdi.

1. Apstiprināts SIA  „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2020.gada budžets

2. Atcelta no SIA  „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes locekļa amata Linda Mičule.

18.03.2020. Nr.2020/2 1.Par SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētāja prombūtni. 1.Noteikts, ka SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes loceklis D.Gīlis pilda SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētāja J.Lāča pienākumus līdz brīdim, kad valdes priekšsēdētājs varēs atsākt pildīt savus pienākumus.
29.04.2020.
Nr.2020/3
1.Par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2019.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

2.Par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2019.gada peļņas sadali.

3.Par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2019.gada budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu.

4.Par revidenta ievēlēšanu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2020.gada pārskatam.

1.Apstiprināts SIA  „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2019.gada finanšu pārskats.

2. Nolemts SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2019.gada peļņu 748 162 EUR saglabāt nesadalītu un to novirzīt kapitālsabiedrības ilgtermiņa ieguldījumiem – medicīnas tehnoloģiju iegādei, infrastruktūras atjaunošanai, cilvēkresursu programmas finansēšanai un ERAF līdzfinansētā projekta “SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība” privāto neattiecināmo izmaksu segšanai.

3.Nolemts pieņemt zināšanai SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2019.gada budžeta izpildes pārskats.

4.Par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” revidentu 2020.gada pārskatam ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „Potapoviča un Andersone” (licences Nr. 99).

29.06.2020.
Nr.2020/4

1.Par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2020.gada I ceturkšņa finanšu pārskata un budžeta izpildes izskatīšana.

2.Par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” maksas pakalpojumu cenrādi.

1.Pieņemts zināšanai SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2020.gada I ceturkšņa finanšu pārskatu un budžeta izpildes pārskats.


2.Saskaņotas izmaiņas SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” maksas pakalpojuma cenrādī.

25.09.2018.

Nr. 2018/4

 Par SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" statūtiem/jaunā redakcijā/ https://bit.ly/3igmfy9

12.07.2019., Nr. 27,

04.07.2019. Nr. 2019/4

 

Par SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" valdes reglamentu  https://bit.ly/2PA5Xnm

 

Par kapitālsabiedrības ziedošanas

(dāvināšanas) stratēģiju un

ziedošanas (dāvināšanas) kārtību  

Nolemts, ka SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" neveic ziedošanu (dāvināšanu)