Dalībnieku sapulces

Norises datums,
protokola numurs

Dalībnieku sapulces darba kārtība

 Informācija par pieņemtajiem lēmumiem

19.02.2020.
Nr.2020/1

1. Par SIA  „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2020.gada budžetu.
2. Par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdi.

1. Apstiprināts SIA  „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2020.gada budžets

2. Atcelta no SIA  „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes locekļa amata Linda Mičule.

18.03.2020. Nr.2020/2 1.Par SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētāja prombūtni. 1.Noteikts, ka SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes loceklis D.Gīlis pilda SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētāja J.Lāča pienākumus līdz brīdim, kad valdes priekšsēdētājs varēs atsākt pildīt savus pienākumus.
29.04.2020.
Nr.2020/3
1.Par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2019.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

2.Par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2019.gada peļņas sadali.

3.Par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2019.gada budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu.

4.Par revidenta ievēlēšanu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2020.gada pārskatam.

1.Apstiprināts SIA  „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2019.gada finanšu pārskats.

2. Nolemts SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2019.gada peļņu 748 162 EUR saglabāt nesadalītu un to novirzīt kapitālsabiedrības ilgtermiņa ieguldījumiem – medicīnas tehnoloģiju iegādei, infrastruktūras atjaunošanai, cilvēkresursu programmas finansēšanai un ERAF līdzfinansētā projekta “SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība” privāto neattiecināmo izmaksu segšanai.

3.Nolemts pieņemt zināšanai SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2019.gada budžeta izpildes pārskats.

4.Par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” revidentu 2020.gada pārskatam ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „Potapoviča un Andersone” (licences Nr. 99).

29.06.2020.
Nr.2020/4

1.Par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2020.gada I ceturkšņa finanšu pārskata un budžeta izpildes izskatīšana.

2.Par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” maksas pakalpojumu cenrādi.

1.Pieņemts zināšanai SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2020.gada I ceturkšņa finanšu pārskatu un budžeta izpildes pārskats.


2.Saskaņotas izmaiņas SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” maksas pakalpojuma cenrādī.