Facebook pixel

Privātuma politika

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” ir svarīgs mūsu pacientu un apmeklētāju privātums, tādēļ esam izstrādājuši šo Privātuma politiku, lai pārredzamā veidā nodrošinātu godprātīgu un likumīgu Jūsu personas datu apstrādi un informētu Jūs par tiesībām un pienākumiem saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi.

Personas datu apstrādes politika personāla atlases nodrošināšanai

Videonovērošanas politika

Privātuma politiku piemēro attiecībā uz fiziskajām personām - Datu subjektu (citur tekstā arī Jūs):

 • Slimnīcas pacientiem, (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
 • Slimnīcas apmeklētājiem, neatkarīgi no Slimnīcas (tās teritorijas) apmeklējuma iemesla;
 • Slimnīca interneta mājaslapas apmeklētājiem.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - Datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu un apstrādes termiņu Slimnīcas kā Pārziņa veiktajām datu apstrādēm.

Privātuma politika izstrādāta, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula), Fizisko personas datu apstrādes likumu, Pacientu tiesību likumu un citus piemērojamos normatīvos aktus privātuma un datu apstrādes jomā.

Ņemot vērā, ka mēs pastāvīgi attīstītām savu darbību un pilnveidojamies, mēs laiku pa laikam varam mainīt un papildināt šo privātuma politiku. Slimnīca saglabā Privātuma politikas iepriekšējo redakciju. Privātuma politika pēdējoreiz aktualizēta 2019.gada 14.janvārī.

1. INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI

Šajā Privātuma politikā noteiktais personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” (citur tekstā arī Slimnīca vai mēs), vienotās reģistrācijas Nr.40003246194, juridiskā adrese: Inženieru iela 60, Ventspils, LV-3601.

2. KONTAKTINFORMĀCIJA AR PERSONAS DATU APSTRĀDI SAISTĪTOS JAUTĀJUMOS

Adrese sarakstei: Inženieru iela 60, Ventspils, LV-3601;
E-pasts: info.slimnica@ventspils.lv
Tālruņa Nr. 63622658

Slimnīcas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija saistībā ar iespējamu datu aizsardzības pārkāpumu: zrs.datuaizsardziba@ventspils.lv

3. KĀ JŪS TIKSIET INFORMĒTS PAR SAVU DATU APSTRĀDI

Lai veicinātu pārskatāmu datu apstrādi Slimnīca savā darbībā informē un izskaidro, kādi personas dati ir nepieciešami pakalpojumu saņemšanai un kā tie tiks izmantoti.

Minētā informācija ir sniegta šajā Privātuma politikā. Apstrādājot personas datus mērķiem, kas nav norādīti šajā Privātuma politikā, kā arī lai precizētu informāciju par datu apstrādes individuālajiem nosacījumiem, Slimnīca informē datu subjektu atsevišķi. Piemēram Slimnīcas teritorijā tiek izvietoti informatīvi paziņojumi (informatīvas zīmes zonās, kur tiek veikta videonovērošana). Informāciju Jums var sniegt arī Slimnīcas personāls, to izskaidrojot mutiski, vai lūdzot iepazīties ar noteiktos dokumentos norādītu informāciju (tai skaitā, lūdzot apliecināt iepazīšanos ar parakstu).

Slimnīcas datu apstrādes kārtība personālatlases procesa ietvaros noteikta Personas datu apstrādes politikā personāla atlases nodrošināšanai.

Slimnīcas veiktās datu apstrādes saistībā ar videonovērošanu noteikta Videonovērošanas veikšanas privātuma politikā.

4. PERSONAS DATU VEIDI, KO SLIMNĪCA APSTRĀDĀ

4.1.Informācija, kas nepieciešama Pacienta nepārprotamai identifikācijai ārstniecības pakalpojumu sniegšanai un saziņas nodrošināšanai:

 • vārds uzvārds;
 • personas kods (vai cits tam pielīdzināms identifikācijas numurs);
 • deklarētā adrese;
 • faktiskā dzīvesvieta;
 • telefona numurs un/ vai e-pasts;

Lai Slimnīcas personāls varētu pārliecināties par Jūsu identitāti, Jums pēc slimnīcas personāla pirmā lūguma ir nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu - pasi vai identifikācijas apliecību. Šādu pienākumu Jums nosaka arī Pacientu tiesību likums.

Bērnu (līdz 14 gadu vecumam) vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem jāuzrāda dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna (pacienta) intereses. Vecākiem jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība, kurā norādīts vecāka vārds. Citām personām (māsai, brālim, vecvecākiem un citiem tuviniekiem) jāuzrāda arī notariāli apstiprināta pilnvara pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses.

4.2. Pakalpojumu sniegšanas ietvaros Slimnīca var iegūt papildus informāciju, kas nepieciešama kvalitatīvai un drošai pakalpojuma sniegšanai, piemēram:

 • informācija, kas norādīta nosūtījumā (piemēram: veselības stāvoklis, tai skaitā slimības diagnoze);
 • informācija, kas ir būtiska pakalpojuma sniegšanai (piemēram, par invaliditāti, iepriekšējiem ārstniecības gadījumiem, pārciestās slimības un traumas, alerģijām, nesen vai regulāri lietotajiem medikamentiem, informācija par Jūsu mācību iestādi vai darba vietu);
 • informāciju, kas tiek iegūta konkrētās pakalpojuma sniegšanas ietvaros;
 • informācija par līguma noteikumiem, ja pakalpojums tiek sniegts pamatojoties uz līgumu starp Jums un Slimnīcu.

Uzskaitījums nav izsmeļošs, jo konkrēts informācijas apjoms ir atkarīgs no attiecīgā sniedzamā pakalpojuma specifikas un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē pakalpojuma sniegšanas nosacījumus.

4.3. Cita informācija, kas nav tieši saistīta ar sniegto pakalpojumu, bet var veidoties vai būt nepieciešama saistībā ar to, piemēram:

 • informācija, kas saistīta ar norēķinu administrēšanu (tai skaitā, piemēram, informācija par trūcīgās personas statusu, informācija par izmantotajiem valsts budžeta līdzekļiem, informācija par apdrošināšanu);
 • informācija saistībā ar parādu piedziņu no debitoriem;
 • personas iebildumu izskatīšanai un kvalitātes kontrolei.

4.4. Informācijas saistībā ar savstarpējo komunikāciju, piemēram:

 • Jūsu rakstveidā iesniegtā informācija (jautājumi, pateicības, sūdzības, ierosinājumi u.tml.);
 • mūsu sniegtās atbildes Jums.

4.5. Materiāli, kas radīti ar mērķi veicināt Slimnīcas tēla atpazīstamību un popularitāti, piemēram:

 • fotogrāfijas no Slimnīcas vai tās sadarbības partneru organizētajiem pasākumiem;
 • videomateriāli, kas veidoti ar mērķi informēt sabiedrību par Slimnīcas darbu vai veicināt slimnīcas tēla atpazīstamību un popularitāti;
 • rakstveida materiāli, kas veidoti ar mērķi informēt sabiedrību par Slimnīcas darbu vai veicināt slimnīcas tēla atpazīstamību un popularitāti.

5. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN TIESISKAIS PAMATS

5.1. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un administrēšanai:

5.1.1. pacientu pierakstu noformēšanai (tai skaitā atgādinājumiem par paredzēto vizīti pie Slimnīcas speciālistiem);
5.1.2. pacientu identificēšanai;
5.1.3. līgumu par veselības aprūpes pakalpojumiem sagatavošanai un noslēgšanai;
5.1.4. ārstu konsultāciju un medicīnisko manipulāciju veikšanai;
5.1.5. medicīnisko manipulāciju veikšanai;
5.1.6. medicīnisko izmeklējumu veikšanai.

Datu apstrādes tiesiskais pamats minētajam nolūkam:

Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu (ja veselības aprūpes pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar līgumu) un c) apakšpunktu (uz Slimnīcu attiecināma juridiska pienākuma izpilde), kā arī Regulas 9.panta 2.punkta h) apakšpunktu (ārstēšanas nolūkā veikta datu apstrāde) vai Regulas 9.panta 2.punkta c) apakšpunktu (pacienta vitāli svarīgu interešu aizsardzība, ja pacients fiziski vai tiesiski nav spējīgs dot savu piekrišanu).

Atsevišķas datu apstrādes darbības tiek veiktas, lai nodrošinātu Slimnīcas vai trešo personu leģitīmās intereses (piemēram, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas procesa organizēšana, tai skaitā atgādinājumiem par paredzēto vizīti; ) pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu.

Datu apstrādes glabāšanas laiks minētajam nolūkam:

Slimnīca glabā un apstrādā Pacientu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

 • kamēr tiek izpildītas saistības, kas izriet no starp Slimnīcu un Jums noslēgtā līguma;
 • kamēr Pacientam tiek sniegts veselības aprūpes pakalpojums;
 • kamēr pastāv iespēja, ka Slimnīcai būs nepieciešams pierādīt savu saistību pienācīgu izpildi (atbilstoši vispārējo saistību tiesību noilguma termiņam ne ilgāk kā 10 gadus);
 • kamēr Slimnīcai pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums glabāt attiecīgos datus (piemēram, medicīniskos ierakstus, kas iekļauti Stacionāra pacienta medicīniskajā kartē vai ambulatorā pacienta medicīniskajā kartē, glabā 75 gadus pēc pēdējā ieraksta).

5.2. Sniegto pakalpojumu apmaksas administrēšana.

Datu apstrādes tiesiskais pamats minētajam nolūkam:

Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) vai līguma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Datu apstrādes glabāšanas laiks minētajam nolūkam:

Slimnīca glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem: - kamēr tiek pilnībā izpildītas maksājuma saistības; - kamēr Slimnīcai pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums glabāt attiecīgos datus. Saskaņā ar Likumu par grāmatvedību, informācija par attaisnojuma dokumentiem glabājama 5 gadus.

5.3. Parādu piedziņai no debitoriem.

Datu apstrādes tiesiskais pamats minētajam nolūkam:

Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) vai līguma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Datu apstrādes glabāšanas laiks minētajam nolūkam:

Slimnīca glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

 • kamēr tiek pilnībā izpildītas maksājuma saistības;
 • kamēr pastāv iespēja, ka Slimnīcai būs nepieciešams pierādīt savu saistību pienācīgu izpildi (atbilstoši vispārējo saistību tiesību noilguma termiņam – 10 gadus);
 • kamēr Slimnīcai pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums glabāt attiecīgos datus.

5.4. Pacientu un apmeklētāju iebildumu izskatīšanai un kvalitātes kontrolei.

Datu apstrādes tiesiskais pamats minētajam nolūkam:

Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Atsevišķos gadījumos šādas datu apstrādes tiesiskais pamats ir arī Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts (uz Slimnīcu attiecināma juridiska pienākuma izpilde).

Gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai īstenotu vai aizstāvētu Slimnīcas likumīgās intereses tiesā datu apstrādes tiesiskais pamats īpašu kategoriju personas datiem ir Regulas 9. panta otrās daļas f) punkts.

Datu apstrādes glabāšanas laiks minētajam nolūkam:

Slimnīca glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

 • kamēr tiek pilnībā atrisināts attiecīgais jautājums;
 • kamēr pastāv iespēja, ka Slimnīcai būs nepieciešams pierādīt savu saistību pienācīgu izpildi (atbilstoši vispārējo saistību tiesību noilguma termiņam – ne ilgāk kā 10 gadus);
 • kamēr Slimnīcai pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums glabāt attiecīgos datus.

5.5. Komunikācija un lietvedības uzskaite.

Kad Jūs sazināties ar Slimnīcu, izmantojot pieejamos saziņas kanālus (e-pastu, pastu), Slimnīca veic ienākošās un izejošās korespondences saglabāšanu un uzskaiti, lai nodrošinātu uz Pārzini attiecināmu pienākumu izpildi un Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanu.

Datu apstrādes tiesiskais pamats minētajam nolūkam:

Informācijas saglabāšana par komunikācijas faktu un saturu tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta c) un f) apakšpunktu, t.i. gadījumos, kad Jūs esat iesnieguši pretenziju vai pieprasījumu, no kura izriet Slimnīcas pienākums izskatīt Jūsu pieprasījumu, datu apstrādes tiesiskais pamats ir šis tiesiskais pienākums, savukārt Slimnīcas un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par klientu apkalpošanas kvalitāti kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām), datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses.

Datu apstrādes glabāšanas laiks minētajam nolūkam:

Slimnīca glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

 • kamēr tiek pilnībā atrisināts attiecīgais jautājums;
 • kamēr Slimnīcai pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums glabāt attiecīgos datus.

5.6. Lojalitātes veicināšanai, apmierinātības mērījumiem.

Slimnīca parasti izmanto anonīmas aptaujas, dodot iespēju pateicības, sūdzības un ierosinājumus izteikt neidentificējot personu. Tomēr, ja būsiet izvēlējies savā pateicībā, sūdzībā vai ierosinājumā norādīt datus, pēc kuriem Jūs var tieši vai netieši identificēt, vai šo informāciju iesniegsiet, izmantojot saziņas kanālus, caur kuriem iesniedzējs ir identificējams (piemēram, e-pasts), slimnīca var apstrādāt jūsu personas datus apmierinātības mērījumu un lojalitātes veicināšanas nolūkos.

Datu apstrādes tiesiskais pamats minētajam nolūkam:

Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšana (Vispārīgās datu aizsardzības Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Atsevišķos gadījumos arī Jūsu piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Datu apstrādes glabāšanas laiks minētajam nolūkam:

Katrā konkrētā gadījumā ir noteikts atšķirīgs datu glabāšanas laiks. Konkrētu informāciju par Jūsu personas datu glabāšanu šim mērķim (ja jūsu dati šādam mērķim tiek apstrādāti) Jūs varat saņemt Slimnīcā, izmantojot šajā politikā norādīto kontaktinformāciju.

5.7. Slimnīcas tēla atpazīstamības un popularitātes veicināšanai.

Slimnīcas un tās sadarbības partneru organizēto pasākumu norises atspoguļošana plašsaziņas līdzekļos un Slimnīcas mājaslapā, Slimnīcas telpās u.tml.

Datu apstrādes tiesiskais pamats minētajam nolūkam:

Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšana (Vispārīgās datu aizsardzības Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Atsevišķos gadījumos arī Jūsu piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Datu apstrādes glabāšanas laiks minētajam nolūkam:

Pārzinis plāno glabāt iegūtos datus patstāvīgi. Lai izpildītu godprātīgas datu apstrādes principu Slimnīca paskaidro, ka, ievērojot apstākli, ka minētās datu apstrādes mērķis ir publiskot informāciju par Pārziņa organizētajiem pasākumiem vai pasākumiem, kuros tas ņem dalību, iegūtie materiāli būs publiski pieejami un jebkura trešā persona varēs tiem piekļūt.

6. IESPĒJAMIE PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

Slimnīca īsteno iekšējās kontroles procedūras, lai samazinātu un novērstu drošības incidentu iestāšanās varbūtību, piemēram, Jūsu personas datu nokļūšanu pie personām, kam nav tiesību to saņemt.

Attiecīgi, datu nodošanu citām personām (citiem cilvēkiem, uzņēmumiem vai valsts un pašvaldības iestādēm) Slimnīca īsteno, ievērojot stingrus iekšējos noteikumus, kas izstrādāti saskaņā ar Pacientu tiesību likuma prasībām. Slimnīca Jūsu personas datus nenosūta ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm.

6.1. Personas datu apstrādi veic Slimnīcas pilnvaroti darbinieki un Slimnīcas apstrādātāji (fiziskas vai juridiskas personas, kas personas datus apstrādā Slimnīcas uzdevumā).

6.2. Informāciju par pacientu Pacientu tiesību likumā vai citos likumos noteiktajos gadījumos un apjomā Slimnīca var nodot:

 • citām ārstniecības iestādēm — ārstniecības mērķu sasniegšanai;
 • Datu valsts inspekcijai — nolūkā pārbaudīt personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • Valsts darba inspekcijai — nelaimes gadījumu darbā un arodslimību izmeklēšanai un uzskaitei;
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai — invaliditātes ekspertīzes veikšanai;
 • tiesai, prokuratūrai, policijai, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem, bāriņtiesai, Valsts probācijas dienestam, tiesībsargam, kā arī pirmstiesas izmeklēšanas iestādei — likumā noteikto funkciju veikšanai;
 • Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienībām — rezerves karavīru un rezervistu veselības stāvokļa izvērtēšanai;
 • biedrībai "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs”, apdrošināšanas sabiedrībām, kuras veic sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, — ceļu satiksmes negadījumā cietušai personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai;
 • Tieslietu ministrijai — lai nodrošinātu Latvijā piespriesta brīvības atņemšanas soda izpildīšanas lūguma nosūtīšanu ārvalstij;
 • Iekšlietu ministrijas Centrālajai medicīniskās ekspertīzes komisijai — lai izvērtētu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi vai tās amata kandidāta veselības stāvokļa atbilstību dienestam;
 • Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādēm — karavīru un zemessargu, kā arī profesionālā un Zemessardzes dienesta kandidātu veselības stāvokļa izvērtēšanai;
 • nelaimes gadījumā darbā cietušā nodarbinātā darba devējam — nelaimes gadījuma darbā izmeklēšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību;
 • valsts aģentūrai "Civilās aviācijas aģentūra", sertificētam aviācijas medicīnas centram, sertificētam aviācijas medicīnas ekspertam — lai izvērtētu civilās aviācijas personāla, kā arī uz civilās aviācijas personāla veselības apliecības saņemšanu pretendējošas personas veselības stāvokļa atbilstību civilās aviācijas jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • apdrošināšanas sabiedrībām – lēmuma par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu pieņemšanai;
 • Slimību profilakses un kontroles centram — sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistiskās informācijas iegūšanai, apkopošanai, apstrādei un analizēšanai, infekcijas slimību epidemioloģiskajai uzraudzībai, kā arī personas datu apstrādei ar mērķi nodot informāciju statistikas iestādei;
 • Nacionālajam veselības dienestam — no valsts budžeta apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanai; personas datu apstrādei ar mērķi nodot informāciju statistikas iestādei; datu iekļaušanai veselības informācijas sistēmā (E – veselība);
 • Zāļu valsts aģentūrai — farmakovigilances funkciju nodrošināšanai;
 • Veselības inspekcijai — veselības nozares uzraudzības funkciju izpildes nodrošināšanai.

6.3. Ar Pacienta rakstveida piekrišanu informāciju par pacientu Slimnīca drīkst izpaust arī  citām personām. Ņemto vērā minēto, lai nodrošinātu likuma prasību izpildi, Slimnīca var lūgt Jums rakstveidā apliecināt savu piekrišanu Jūsu personas datu izpaušanai Jums tuviem cilvēkiem vai uzņēmumiem un iestādēm, kurām Jums ir nepieciešams datus nodot. Mēs apzināmies, ka rakstveida piekrišanas sagatavošana Jums var radīt zināmas neērtības, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka tas nepieciešams Jūsu interešu nodrošināšanai.

7. JŪSU TIESĪBAS

7.1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.

7.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.

7.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu - tiesības “tikt aizmirstam”).

7.4. Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama:

7.4.1. lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību;
7.4.2. lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu savas likumīgās (tiesiskās) intereses;
7.4.3. datu apstrāde nepieciešama saskaņā ar Pārzinim saistošiem normatīvajiem aktiem.

7.5. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:

7.5.1. Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;
7.5.2. apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;
7.5.3. Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
7.5.4. Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem interesēm.

7.6. Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu subjektu.

7.7. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota. Šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem (piemēram, saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem vai līgumu).

7.8. Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

7.8.1. rakstveida formā klātienē Slimnīcā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
7.8.2. pa elektronisko pastu, parakstot vēstuli ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi info.slimnica@ventspils.lv;
7.8.3. nosūtot Slimnīcai vēstuli pa pastu.

7.9. Datu subjektam ir pienākums cik vien iespējams savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.

7.10. Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis:

7.10.1. pārliecinās par personas identitāti;
7.10.2. izvērtē pieprasījumu, un rīkojas šādi:

 • ja var nodrošināt pieprasījumu, pēc iespējas īsākā laikā izpilda to;
 • ja ir nepieciešama papildus informācija, lai identificētu Datu subjektu vai izpildītu pieprasījumu, tad Pārzinis var lūgt Datu subjektam papildus informāciju, lai spētu korekti izpildīt pieprasījumu; - ja informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju nav Datu subjekts vai persona nav identificējamam, tad Pārzinis var noraidīt pieprasījumu.

7.11. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski.

phone-handsetmap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram