Facebook pixel
26.07.2022.

Izsludina pieteikšanos atklātam konkursam uz slimnīcas padomes locekļu amatiem

 
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca

Ventspils valstspilsētas pašvaldība (reģ. Nr. 40900038010) izsludina pieteikšanos atklātam konkursam uz SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” padomes locekļu amatiem:

Padomes locekļu amata pienākumi:

 1. ievēlēt un atsaukt valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus, kā arī nodrošināt kandidātu nomināciju Sabiedrības valdes locekļa amatam;
 2. noteikt valdes locekļu atlīdzību;
 3. apstiprināt vidēja termiņa darbības stratēģiju un uzraudzīt tās īstenošanu;
 4. pastāvīgi uzraudzīt, lai Sabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar normatīvo tiesību aktu prasībām, sabiedrības statūtiem un dalībnieku sapulces lēmumiem;
 5. izskatīt Sabiedrības gada pārskatu, valdes ziņojumu un valdes priekšlikumus par peļņas izlietošanu, sagatavot par tiem padomes ziņojumu un iesniegt tos dalībnieku sapulcei;
 6. pārstāvēt Sabiedrību tiesā visās Sabiedrības celtajās prasībās pret valdes locekļiem un valdes locekļu celtajās prasībās pret Sabiedrību;
 7. apstiprināt darījuma slēgšanu starp Sabiedrību un valdes locekli vai saistīto personu, vai revidentu;
 8. iepriekš izskatīt visus jautājumus, kas ir dalībnieku sapulces kompetencē vai kas pēc valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ieteikti izskatīšanai dalībnieku sapulcē, un sniegt atzinumu par tiem;
 9. sniegt dalībniekiem priekšlikumus par Sabiedrības darbības uzlabošanu, tai skaitā medicīnisko profilu attīstību, ārstniecības personāla atjaunotni un profesionālo pilnveidi;
 10. apstiprināt ikgadējo budžetu un uzraudzīt tā izpildi;
 11. uzraudzīt iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskatīt to atbilstību un efektivitāti;
 12. apstiprināt būtiskākās politikas, kurās definēti Sabiedrības darbības principi attiecībā uz risku pārvaldību, interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo pārvaldību un citiem jautājumiem;
 13. regulāri sniegt kapitāla daļu turētājam atskaites par savu darbību, sniegt citas ziņas pēc kapitāla daļu turētāja pieprasījuma un veikt padomes darba ikgadējo pašvērtējumu;
 14. sasaukt dalībnieku sapulces, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Komerclikuma noteiktās prasības.

Pretendentam izvirzītās prasības:

 1. maģistra grāds, par priekšrocību tiks uzskatītas izglītība un zināšanas saistītas ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, uzņēmējdarbības vadības un medicīnas jomu;
 2. darba pieredze vadošā amatā vismaz 10 gadi kādā no konkursa nolikuma 1.2.1.; 1.2.2. un 1.2.4.apakšpunktā minētajām jomām, 1.2.3.apakšpunktā minētajā jomā darba pieredze vadošā amatā vismaz 5 gadi;
 3. izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par Sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu (stratēģisks redzējums);
 4. kandidātam uz veselības aprūpes un medicīnas/ārstniecības jomas vietu - akadēmiskā darbība veselības aprūpes jomā, izpratne un pieredze medicīnisko profilu attīstībā, ārstniecības personāla atjaunotnē un profesionālā pilnveidē;
 5. prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 6.  stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 7.  izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 8. labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 9.  teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas;
 10.  teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 11.  pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 12.  atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām;
 13. nevainojama reputācija.

Pretendentiem jāiesniedz:

 1. motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību (vēlams norādīt kontaktpersonu/-as atsauksmju iegūšanai);
 2. dzīves gaitas aprakstu (CV);
 3. izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. parakstītu apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā izvirzītajām prasībām;
 5. citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi;
 6. redzējumu par kapitālsabiedrības darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm tuvākajos 2 (divos) gados, turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses).

         Atalgojums: 1350 EUR (bruto).

Pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 2022.gada 2.septembrim, plkst.16:00 pa pastu, norādot adresātu – Ventspils valstspilsētas pašvaldība, Jūras iela 36, LV – 3601, uz aploksnes jābūt norādei “SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” padomes locekļu amata pretendentu konkursam”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Pieteikumu var iesūtīt arī elektroniski Ventspils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu personals@ventspils.lv, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un jābūt atzīmētam ar norādi “SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” padomes locekļu amata pretendentu konkursam”. Uzziņas pa tālruņiem 636 01112, 636 01143 (Personāla nodaļa).

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Ventspils valstspilsētas pašvaldības mājas lapas www.ventspils.lv sadaļā “Vakances”.

Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2022. gada 2.septembrim ieskaitot.

 SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” padomes locekļu amata kandidātu atlases konkurss tiks organizēts trīs kārtās. Konkursa pirmajā kārtā tiks vērtēti visi saņemtie pieteikumi, vai tie satur visus kandidātu atlasei nepieciešamos dokumentus. Konkursa otrajā kārtā tiks vērtēti saņemto amata kandidātu iesniegtie dokumenti atbilstoši Komisijas izveidotajiem un apstiprinātajiem kritērijiem. Savukārt konkursa trešajā kārtā tiks organizētas intervijas ar amata kandidārtiem, kuri otrajā kārtā būs ieguvuši visaugstāko vidējo punktu vērtējumu.

Nominācijas komisijas priekšsēdētājs:

1.1. Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Aldis Ābele

Nominācijas komisijas locekļi ar balsstiesībām:

1.2. Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Personāla nodaļas vadītāja p.i. Ieva Caune  

1.3. Pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” valdes priekšsēdētāja Dace Sormule

1.4. Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos   Andis Astrātovs

1.5. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā un iepirkumu departamenta Juridiskās nodaļas vecākais jurists Valters Brigmanis

1.6. pašvaldības SIA “ŪDEKA” valdes priekšsēdētājs Edgars Daugelis

Nominācijas komisijas neatkarīgais eksperts ar balsstiesībām:

1.7. Ventspils Augstskolas Personāldaļas vadītāja Elīna Feldmane

Nominācijas komisijas loceklis bez balsstiesībām:

1.8. Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora 1.vietniece -  Kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja Rita Ozoliņa     

phone-handsetmap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram